रङ्एन् / समाचार

रोदुङ् छाप्‌चिरिदो पुमा खिप्मालुत्‌चि

दुङ्चामारि पोन्सो पुङ्‌याङ् ङसङ् रोदुङ्छाचि बुसित् काचिदो कचि छेमा केत्सो पुङ्‌याङ् ।  एत्‍तोङ् खकुचि झाराकु काचिदो बुसित् वाङ्‌सो मपुङ्‌याङ् । अरयुइ निदे रोदुङ्‌चि होङ् ममुआङाकु । दुङ्‌सिवाआ कचि होङ्‌काचि ङाप्‌धिचि पअङ् खकुचि आपना कचि खोरि केन्मा काचिदो ङे मकक्‍सादिसा ।  माक्सलोक्इ थत्‌नि निछे हेन् खकुचि निमनाचि दोकङ् दाङ् लिमा मछुन् । खसङ् नि बुसित् वाङ्‌ङि […]

मिन्मायोक् / दृष्टिकोण

कोरोनाबो दुम्

सक्लाम् / कविता

छाम् / गीत

छाम्‌रङ् / गजल

केकाओङ् बेनानिन्

प्रिती दोकङ् युनिकोड

कफेक्‍वा बेत्मा

Date converter

सोना चाँदी लुङ्

FOR ADVERTISEMENT
ganeshchintan@gmail.com
+977-9842074722