रोदुङ् छाप्‌चिरिदो पुमा खिप्मालुत्‌चि

दुङ्चामारि पोन्सो पुङ्‌याङ् ङसङ् रोदुङ्छाचि बुसित् काचिदो कचि छेमा केत्सो पुङ्‌याङ् ।  एत्‍तोङ् खकुचि झाराकु काचिदो बुसित् वाङ्‌सो मपुङ्‌याङ् । अरयुइ निदे रोदुङ्‌चि होङ् ममुआङाकु । दुङ्‌सिवाआ कचि होङ्‌काचि ङाप्‌धिचि पअङ् खकुचि आपना कचि खोरि केन्मा काचिदो ङे मकक्‍सादिसा ।  माक्सलोक्इ थत्‌नि निछे हेन् खकुचि निमनाचि दोकङ् दाङ् लिमा मछुन् । खसङ् नि बुसित् वाङ्‌ङि […]

Continue Reading

Various individuals has recommended for appointment

Various individuals has recommended for appointment to different vacant posts in the constitutional commissions. The Council has recommended Madhab Prasad Regmi (Jhapa) for chairperson of Public Service Commission and Madhav Belbase (Kapilvastu), Bir Bahadur Rai (Ilam), Udaya Silwal (Lalitpur) and Manju Kumari (Mahottai) as its members. A meeting of the Council on Sunday recommended Dr […]

Continue Reading