रोदुङ् छाप्‌चिरिदो पुमा खिप्मालुत्‌चि

रङ्एन् / समाचार

दुङ्चामारि पोन्सो पुङ्‌याङ् ङसङ् रोदुङ्छाचि बुसित् काचिदो कचि छेमा केत्सो पुङ्‌याङ् ।  एत्‍तोङ् खकुचि झाराकु काचिदो बुसित् वाङ्‌सो मपुङ्‌याङ् । अरयुइ निदे रोदुङ्‌चि होङ् ममुआङाकु । दुङ्‌सिवाआ कचि होङ्‌काचि ङाप्‌धिचि पअङ् खकुचि आपना कचि खोरि केन्मा काचिदो ङे मकक्‍सादिसा । 

माक्सलोक्इ थत्‌नि निछे हेन् खकुचि निमनाचि दोकङ् दाङ् लिमा मछुन् । खसङ् नि बुसित् वाङ्‌ङि निकिना झाराकु लाम्‌चि मतङ्‌धिचि । अकु निकु कनिमाक् दुम् । थत्‌नि खदो ङे खकु खकुचिबो कचि छाप्मालुत्, खिप्मासिवा, दुम्‌सिवाचि आपना कचि छाप्‌चिरिदो छाप्मा पपुन्‍ङेन् । रोदुङ्‌चिबो अकु कचि छाप्‌चिरिदो कचि छाप्मालुत्‌चि केआ छे खिप्दुम्चम् ने –

 

रोदुङ् छाप्‌चिरिदो पुमा खिप्मालुत्‌चि

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *