Goal of 15th plan – पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरू (सुखतर्फ)

Career upgrade

पन्ध्रौं योजना

आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१

 

पन्ध्रौं योजनाका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक देहायबमोजिम रहेका छन्-

क्र.

सं.

राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक एकाई आ.व. 074/75 को यथार्थ आ.व. 080/81 को लक्ष्य
1 ५ वर्षमूनिका कम तौल भएका बालबालिका प्रतिशत 27 15
2 मानव विकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क 0.574 0.624
3 नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति सूचकाङ्क सूचकाङ्क 4.7 5.1
4 बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या प्रतिशत 28.6 13
5 सुरक्षित (भवन आचारसंहिताको मापदण्ड अनुसार निर्मित) आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या प्रतिशत 37.8 60
6 आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवार प्रतिशत 85.3 89
7 सार्वजनिक धितोपत्रमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या प्रतिशत 4.4 20
8 लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क 0.925 0.963
9 जीवनकालमा शारीरिक, मानसिक वा यौनहिंसा पीडित महिला प्रतिशत 26.3 13
10 दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसालगायतका अपराधका घटना र अनुसन्धानको अनुपात अनुपात 86.7 100
11 मातृभाषा पठनपाठन हुने विद्यालय सङ्ख्या 270 324
12 राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रतिशत 11.3 13.7
13 आधारभुत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसङ्ख्या प्रतिशत 17 60
14 वायु प्रदुषणको औसत मात्रा (पीपीएम 2.5) माइक्रोग्राम/घनमिटर 53 40
15 लोपोन्मुख, सङ्कटापन्न र जोखिममा परेका प्रजाति/वनस्पति संरक्षण सङ्ख्या 589 589
16 अनुकूलन योजना तयार भई कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह सङ्ख्या 217 550
17 विपद्का घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या प्रतिहजार 19.5 5
18 विपद्का घटनाबाट मृत्युहुने जनसङ्ख्या प्रतिलाख 1.7 1.09
19 कानूनी शासन सूचकाङ्क सूचकाङ्क 0.53 0.58
20 भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क सूचकाङ्क 31 41
21 हेलो सरकारमा प्राप्त उजुरीको फर्छ्यौट प्रतिशत 48.13 98
22 राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक प्रतिशत 0 100
23 पाँच वर्षमूनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रतिशत 56 100
24 आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार प्रतिशत 48.2 80
25 कुल आयातमा अवश्यकताका वस्तु (कृषि उपज, जीवजन्तु र खाद्य पदार्थ) को अंश प्रतिशत 14.7 5

 

(नोट: अध्ययनमा सहजता ल्याउनका लागि तालिकालाई सरलीकृत गरिएको छ ।)

 

Source: लोकसेवा दर्पण – Loksewa Darpan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *