Goal of 15th plan – पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरू (समृद्धितर्फ)

Career upgrade

पन्ध्रौं योजना

योजना अवधि: आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१

३.३ राष्ट्रिय लक्ष्य

       पन्ध्रौं योजना “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा रहनेछ । सो बमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने यस योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ ।

३.4 प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू

       योजनाका परिमाणात्मक राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य देहायबमोजिम रहेका छन्-

तालिका ३.१ समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक

क्र.

सं.

राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक एकाई आ.व. 074/75 को यथार्थ आ.व. 080/81 को लक्ष्य
1 आर्थिक वृद्धिदर प्रतिशत 6.8 10.3
2 प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमे.डलर 1,047 1,595
3 गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) प्रतिशत 18.7 11
4 अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) वर्ष 69.7 72
5 मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) संख्या 239 99
6 ५ वर्षमूनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) संख्या 39 24
7 साक्षरता दर (१५ वर्ष माथि) प्रतिशत 58 90
8 युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष) प्रतिशत 85 99
9 काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसंख्या प्रतिशत 25 60
10 श्रम सहभागिता दर (१५ वर्ष माथि) प्रतिशत 38.5 48.5
11 बेरोजगारी दर प्रतिशत 11.4 6
12 रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा प्रतिशत 36.5 50
13 राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग (स्तरोन्ति/कालोपत्रे) कि.मि. 6,979 15,000
14 द्रुत लोकमार्ग (भूमिगत मार्गसमेत) कि.मि. 0 76
15 रेलमार्ग कि.मि. 42 200
16 विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार प्रतिशत 90.7 99
17 आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या प्रतिशत 88 99
18 उच्चमध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या प्रतिशत 20 40
19 इन्टरनेट प्रयोगकर्ता (कूल जनसंख्यामा) प्रतिशत 55.4 80
20 अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र खानी) प्रतिशत 27.6 23.0
21 अर्थतन्त्रको द्वितीय क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास र पानी तथा निर्माण) प्रतिशत 14.6 18.1
22 अर्थतन्त्रको तृतीय क्षेत्र (सेवा) प्रतिशत 57.8 58.9
23 जलविद्युत उत्पादन (जडित क्षमता) मेगावाट 1,020 5,000
24 प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग किलोवाट

प्रतिघण्टा

198 700
25 ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात प्रतिशत 5 12
26 वस्तु तथा सेवाको निर्यात (कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) अनुपात 9.0 15.7
27 वस्तु तथा सेवाको आयात (कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) प्रतिशत 50.8 51.0
28 श्रम उत्पादकत्वप रु.हजारमा 184.6 276
29 कृषि उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) मे.टन प्रति

हेक्टर

2.97 4

साभार:  लोकसेवा दर्पण – Loksewa Darpan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *